Pirkimo - pardavimo taisyklės


Prekių pirkimo–pardavimo internetinėje parduotuvėje BARBORA taisyklės

 

  1. Bendrosios nuostatos

  1.1. Šios prekių pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi BARBORA parduotuve internete pagrindinis.barbora.lt (toliau – „Barbora parduotuvė“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka BARBORA parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi BARBORA parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

  1.2. BARBORA parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

  1.3. BARBORA parduotuvėje prekių (išskyrus alkoholinius gėrimus ir kai kurias kitas nuosavo asortimento prekes) prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia UAB „Barbora“, buveinės adresas Savanorių pr. 16-102, 03159 Vilnius, juridinio asmens kodas 302908069, PVM mokėtojo kodas LT100007272718 (toliau – „Tarpininkas“), veikdama kaip MAXIMA LT, UAB, buveinės adresas Naugarduko g. 84, Vilnius, juridinio asmens kodas 123033512, PVM mokėtojo kodas LT2530335113 (toliau – „Pardavėjas“) tarpininkas. BARBORA parduotuvėje parduodamos Pardavėjui nuosavybės teise priklausančios prekės. BARBORA parduotuvėje parduodami alkoholiniai gėrimai ir kai kurios kitos prekės nuosavybės teise priklauso Tarpininkui ir jas Tarpininkas parduoda tiesiogiai, o ne kaip Pardavėjo ar kurio kito subjekto tarpininkas.

  1.4. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis BARBORA parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis BARBORA parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis BARBORA parduotuve ir joje pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę BARBORA parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka. Alkoholinius gėrimus turi teisę įsigyti tik blaivūs ne jaunesni nei 20 m. asmenys.

  1.5. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti BARBORA parduotuvėje.

  1.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Tarpininko sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia BARBORA parduotuvėje prekių užsakymą. Tokiu atveju pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Tarpininkas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra vykdomas.

  1.7. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo BARBORA parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių BARBORA parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių BARBORA parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

  1.8. Tarpininkas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles dėl svarbių priežasčių (t. y. atsižvelgiant į įstatymų ir (ar) teisės normų pasikeitimus, naujų ir (ar) jau esamų paslaugų pakeitimo ir t. t.). Pirkėjui norint pateikti užsakymą būtina susipažinti su atnaujinta Taisyklių versija, kitu atveju sutartis nėra sudaroma. Taisyklių pakeitimai taikomi naujiems užsakymams ir neturi įtakos pirkėjo pateiktiems, bet neįvykdytiems užsakymams.

  1.9. Tarpininkas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

  1.10. Tarpininkas, atsižvelgdamas į BARBORA parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.

  1.11. Tarpininkas turi teisę apriboti Pirkėjo naudojimąsi BARBORA parduotuvės paslaugomis:

  • nedelsiant, jeigu Pirkėjas iš esmės pažeidžia šias Taisykles ir toks pažeidimas kelią grėsmę ar daro žalą Tarpininkui, kitiems Pirkėjams ar tretiesiems asmenims, BARBORA parduotuvės stabilumui ar saugumui;
  • nedelsiant, kai Pirkėjas po įspėjimo iš esmės pakartotinai pažeidžia šias Taisykles;

  jeigu Pirkėjas po įspėjimo neištaiso šių Taisyklių pažeidimo(-ų) per Tarpininko nurodytą pagrįstą terminą Tarpininkas turi teisę panaikinti Pirkėjo paskyrą.

  1.12. Atsižvelgdamas į Taisyklių 1.2 punktą ir siekdamas pirmiausia patenkinti mažmeninės prekybos vartotojų poreikius, Tarpininkas pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius pirkimus, tik tuo atveju, jei objektyviai įmanoma tai detalizuoti t. y. Tarpininkas turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius prekių kiekius (neatsižvelgiant į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų.

  1.13. Tarpininkas gali laikinai arba iš viso nutraukti BARBORA parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto pranešęs Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Tarpininkas turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą nedelsiant iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Tarpininkui. Tarpininkui sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos, numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

  1.14. Tarpininkas šiuo informuoja, patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis kaip tarpininkas yra įgaliotas parduotuvėje BARBORA organizuoti, vykdyti Pardavėjui priklausančių prekių prekybą ir teikti Pirkėjui su tokių prekių prekyba susijusias kitas paslaugas, kaip nurodyta šiose Taisyklėse.

  1. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

  2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis BARBORA parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti BARBORA parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.

  2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Tarpininkas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

  2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis BARBORA parduotuve ir joje pirkti. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pirkti tik iš naujo užsiregistravęs BARBORA parduotuvėje. Atkreipiame dėmesį, kad adreso ir (arba) telefono numerio keitimas svarbus atsiskaitymų debetinėmis ar kreditinėmis kortelėmis atveju (žr. 3.3.2 punktą). 

  2.4. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie BARBORA parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie BARBORA parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei BARBORA teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Tarpininkas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Tarpininką paštu, telefonu ar el. laišku arba pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie BARBORA parduotuvės sistemos skiltyje „Mano duomenys“. Tarpininkas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie BARBORA parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis, jei Pirkėjo prisijungimo duomenimis buvo pasinaudota ne dėl Tarpininko kaltės. Prisijungimo duomenų saugumas itin svarbus atsiskaitymų debetinėmis ar kreditinėmis kortelėms atveju (žr. 3.3.2 punktą).

  2.5. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politikąJei Pirkėjas naudojasi BARBORA parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

  2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra pilnametis (Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais) arba ne jaunesnis nei 20 m., vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis BARBORA parduotuvės paslaugomis.

  2.7. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka anketoje pažymint atitinkamus laukus bei gali būti keičiamas prisijungus prie savo paskyros skiltyje „Mano duomenys“.

  1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

  3.1. Prekių kainos BARBORA parduotuvėje ir suformuotame užsakyme eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis BARBORA parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

  3.2. Sveriamų prekių kaina suformuotame užsakyme apskaičiuojama preliminariai, pagal Pirkėjo nurodytą prekės kiekį (svorį). Tarpininkas dės pastangas, kad tikrasis sukomplektuotos prekės svoris maksimaliai atitiktų Pirkėjo užsakytąjį, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Bet kuriuo atveju Tarpininkas užtikrina, kad, jei tikrasis prekės svoris bus didesnis nei Pirkėjo užsakytasis, Pirkėjui dėl to nereikės papildomai primokėti. Jei prekės kaina už tikrąjį pristatytos prekės svorį yra mažesnė, nei Pirkėjas yra sumokėjęs (kai už prekes Pirkėjas apmoka užsakymo metu), sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas išmokamas į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už prekes per mokėjimo inicijavimo paslaugos sistemą arba kuri yra susieta su debetine ar kreditine kortele, kuri buvo panaudota atsiskaitant už prekes (toliau – „Pirkėjo sąskaita“), ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių pristatymo. Kai Pirkėjas yra pasirinkęs atsiskaitymą už prekes jų pristatymo metu (grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele), Pirkėjas moka už faktinį pristatytos prekės svorį, išskyrus atvejus, kai pristatytos prekės svoris yra didesnis už užsakytos prekės svorį – tokiu atveju Pirkėjas moka tik už užsakytos prekės svorį.

  3.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

  3.3.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: „Swedbank“ AB; AB SEB bankas;  Luminor Bank AS Lietuvos skyrius. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Tarpininko sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

  3.3.2. Apmokėjimas užsakymo metu naudojantis mokėjimo kortelėmis – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama MasterCard, VISA ar VISA Electron debetine ar kreditine kortele. Mokant už prekes Pirkėjo kreditine ar debetine kortele pirmą kartą, Pirkėjas turi suvesti savo kortelės duomenis. Kitais atsiskaitymo už prekes kreditine ar debetine kortele, kuria Pirkėjas buvo atsiskaitęs BARBORA parduotuvėje, kartais BARBORA parduotuvės sistema pasiūlys atsiskaityti kreditine ar debetine kortele, kuria Pirkėjas bent kartą buvo atsiskaitęs už prekes BARBORA parduotuvėje, nereikalaujant iš naujo suvesti kortelės duomenų. Tokiu atveju pirkimui užbaigti pasinaudojant Pirkėjo kreditine ar debetine kortele, kuria Pirkėjas bent kartą buvo atsiskaitęs už prekes BARBORA parduotuvėje (t. y. bet kuria iš kortelių), pakaks pakartotinai įvesti Pirkėjo prisijungimo prie BARBORA parduotuvės sistemos slaptažodį. Pažymėtina, kad, Pirkėjui pakeitus BARBORA parduotuvės sistemoje (skiltyje „Mano duomenys“) Pirkėjo užregistruotą prekių pristatymo adresą ir (arba) Pirkėjo telefono numerį, siekiant apsaugoti Pirkėjo interesus nuo galimų piktnaudžiavimo atvejų, BARBORA parduotuvės sistema panaikins mokėjimo kortelių, kuriomis jau buvo atlikti atsiskaitymai BARBOROS parduotuvėje, sąrašą ir reikalaus kortelės duomenis suvesti iš naujo, t. y. lyg atsiskaitant atitinkama kortele pirmą kartą. Be to, Pirkėjas, bet kuriuo metu prisijungęs prie BARBORA parduotuvės sistemos (skiltyje „Mano duomenys“), gali ištrinti mokėjimo kortelių, kuriomis jau buvo atlikti atsiskaitymai BARBORA parduotuvėje, sąrašą. Tiek suvesdamas kreditinės ar debetinės kortelės duomenis, tiek ir atsiskaitydamas kreditine ar debetine kortele, Klientas BARBORA parduotuvės sistemoje nepalieka duomenų, kadangi mokėjimo operacijos atlikimui Pirkėjas nukreipiamas į sertifikuoto paslaugos teikėjo saugų serverį. Iš šio serverio BARBORA parduotuvės sistemai yra grąžinama tik dalinė informacija apie mokėjimo kortelės numerį.

  3.3.3. Apmokėjimas grynaisiais pinigais – tai atsiskaitymas už prekes jų pristatymo metu. Pageidautina, kad Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymą už prekes grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, turėtų tikslią pinigų sumą, tačiau prekes pristatantis kurjeris gali duoti grąžą. Pirkėjas privalo patikrinti ir suskaičiuoti kurjerio duotą grąžą kartu su kurjeriu jos davimo metu. Pirkėjui raštu patvirtinus grynųjų pinigų perdavimo faktą, Pirkėjas vėliau nebegali reikšti pretenzijų dėl grąžos dydžio.

  3.3.4. Apmokėjimas naudojantis mokėjimo kortelėmis – tai atsiskaitymas už prekes jų pristatymo metu pasinaudojant Pirkėjo naudojama MasterCard, Maestro, VISA ar VISA Electron debetine ar kreditine kortele.

  3.4. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu, Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento. Tik Tarpininkui iš jo pasirinkto mokėjimų sistemos operatoriaus gavus atitinkamą Pirkėjo mokėjimo už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) atlikimo patvirtinimą (atsiskaitant Sutarties 3.3.1 ar 3.3.2 punktuose nustatytu būdu) ir išsiuntus Taisyklių 1.6 punkte nurodytą pranešimą pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuotos įskaitant PVM mokestį. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas nedelsiant, Tarpininkui apie tai patvirtinant Pirkėjui nurodytu elektroniniu paštu.

  3.5. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu, Tarpininkas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento.

  3.6. PVM sąskaitą faktūrą Tarpininkas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas po prekių pristatymo.

  3.7. Pirkėjas, jei jis yra juridinis asmuo, turi teisę atsiskaityti už prekes apmokant pateiktą išankstinę sąskaitą (pasirenkant tokį apmokėjimo būdą). Gavęs išankstinę sąskaitą Pirkėjas mokėjimą atlieka pasinaudodamas išankstinėje sąskaitoje nurodoma internetine nuoroda, kuri nukreipia į elektroninės bankininkystės sistemą. Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Tarpininko sąskaitą išankstinėje sąskaitoje nurodytu terminu. Pirkėjui neapmokėjus išankstinės sąskaitos joje nurodytu terminu arba apmokėjus išankstinę sąskaitą ne pagal sąskaitoje nurodomą internetinę nuorodą, prekių užsakymas nėra vykdomas. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

  1. Prekių komplektavimas ir pristatymas

  4.1. BARBORA parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos puslapyje nurodytose teritorijose. Prekybos teritorija yra nustatyta vienašaliu Tarpininko sprendimu. Prekes pristato Tarpininkas arba jo įgaliotas atstovas.

  4.2. Už prekių pristatymo paslaugą imamas mokestis, nurodytas BARBORA parduotuvės puslapyje „Prekių Pristatymas“ ir taikomas prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės ir (arba) pristatymo termino. Pirkėjui po užsakymo patvirtinimo papildžius pirkinių krepšelį, užsakymo patvirtinimo metu nurodytas pristatymo mokestis nesikeičia (t. y. jei pateikiant užsakymą Jums buvo paskaičiuotas pristatymo mokestis, jis išliks toks pat net ir papildžius pirkinių krepšelį). Tikslią užsakymo pristatymo kainą Pirkėjas mato renkantis prekių pristatymo laiką.

  4.3. Už prekių pakavimo paslaugą į popierinius maišelius (išskyrus šaldytus produktus) yra taikomas vienkartinis fiksuotas pakavimo mokestis, nurodytas Pirkėjo prekių krepšelyje. Pakavimo mokestis nepriklauso nuo prekių vienetų skaičiaus ar sumos. Pirkėjui po užsakymo patvirtinimo papildžius pirkinių krepšelį, užsakymo patvirtinimo metu nurodytas pakavimo mokestis nesikeičia (t. y.  pateikiant užsakymą Jums paskaičiuotas pakavimo mokestis išliks toks pat net ir papildžius pirkinių krepšelį).

  4.4. Tarpininkas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių BARBORA parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. Minimali pirkinių krepšelio suma nurodoma BARBORA parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas“. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis ir pakavimo mokestis.

  4.5. Tarpininkas informuoja, kad Pirkėjo užsakytos prekės yra surenkamos konkrečiame prekybos centre. Atsižvelgiant į tai, kad tarp Pirkėjo užsakymo formavimo ir Tarpininko prekių surinkimo praeina tam tikras laiko tarpas (priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto užsakymo pristatymo laiko), Pirkėjo užsakyme nurodytų prekių surinkimo metu prekybos centre tam tikrų užsakytų prekių gali nebūti. Tais atvejais, kai prekybos centre prekių surinkimo metu konkrečios Pirkėjo užsakyme nurodytos prekės nėra, Tarpininkas negalės įvykdyti užsakymo pilna apimtimi ar pristatyti tiksliai tokių prekių, kurios buvo užsakytos internetu. Pirkėjas turi galimybę BARBORA parduotuvės sistemoje, skiltyje „Mano duomenys“ nurodyti, ar tuo atveju, jei konkrečios prekės nebūtų, kad jam būtų parenkama jo užsakytai prekei analogiška ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnė prekė (toliau – „Panaši prekė“). Pirkėjui išreiškus pageidavimą gauti Panašią prekę, Tarpininkas tuo atveju, jei užsakymo komplektavimo metu komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, parenka Panašią prekę. Jei Pirkėjas pasirinko, kad nesamą produktą keisti kitu nereikia, užsakyme bus tik tokie produktai, kokių likutis surinkimo metu yra prekybos centre.

  Pirkėjas visada turės teisę užsakymo perdavimo metu grąžinti pakeistą prekę ir už ją atgauti pinigus. Jei faktą, kad užsakyme yra Panašių prekių, kurios Pirkėjo netenkina, Pirkėjas pastebi po to, kai užsakymas jau buvo perduotas, Pirkėjas gali susisiekti su Tarpininku ir susitarti dėl prekės ir pinigų grąžinimo.

  Tuo atveju, jei Pirkėjas mokėjo bankiniu pavedimu, pinigai grąžinami į tą pačią banko sąskaitą, kuri buvo naudota sumokant už užsakymą. Jei Pirkėjas atsiskaitė mokėjimo kortele arba grynaisiais pinigais, pinigai yra grąžinami į Pirkėjo pretenzijoje nurodytą banko sąskaitą.

  Panašių prekių kaina apskaičiuojama pagal prekių, kurias Pirkėjas pasirinko formuodamas užsakymą, kainą.

  Jei Pirkėjas nusprendžia, kad Panašių prekių gauti nenori, o užsakytų prekių nėra arba jų kiekis yra nepakankamas, Pirkėjui bus grąžinta suma už tas prekes, kurių nėra. Tuo atveju, jei Pirkėjas mokėjo bankiniu pavedimu, pinigai grąžinami į tą pačią banko sąskaitą, kuri buvo naudota sumokant už užsakymą. Jei Pirkėjas atsiskaitė mokėjimo kortele arba grynaisiais pinigais, pinigai grąžinami į Pirkėjo pretenzijoje nurodytą banko sąskaitą. Suma bus grąžinta ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.

   tačiau gali praeiti kelios darbo dienos, kol suma bus matoma Pirkėjo sąskaitoje.

  4.6. Jeigu Tarpininko parinktos Panašios prekės kaina yra mažesnė, nei Pirkėjas yra sumokėjęs, sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas sumokamas į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių pristatymo. Jeigu Panašios prekės kaina yra didesnė, Tarpininkas patvirtina, kad Pirkėjui nebereikės papildomai primokėti. Kai Pirkėjas yra pasirinkęs atsiskaitymą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjas moka faktinę Panašios prekės kainą, nebent ši būtų didesnė už užsakyme nurodytos prekės kainą – tokiu atveju Pirkėjas moka užsakyme nurodytą prekės kainą.

  4.7. Jeigu Pirkėjo netenkina Tarpininko parinkta Panaši prekė, jis gali šią prekę grąžinti prekes pristačiusiam Tarpininko atstovui siuntos pristatymo metu. Grąžinimo faktas pažymimas sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo-priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente (dokumentu gali būti laikomi ir elektroniniai įrenginiai, pavyzdžiui CAT S40).

  4.8. Pirkėjui priėmus Tarpininko pristatytas Panašias prekes, vėliau jos gali būti grąžintos (išskyrus prekes, kurios pagal teisės aktus nekeičiamos ir negrąžinamos) tik šių Taisyklių skyriuje „Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas“ nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

  4.9. Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Tarpininko nepristatytas prekes, yra grąžinami į Pirkėjo nurodytą sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas. Pirkėjo grąžintas panašias prekes ar tuo atveju, jei prekių pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.14 punkte, pinigai grąžinami į Pirkėjo nurodytą sąskaitą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo siuntos pristatymo.

  4.10. Kai Pirkėjas yra pasirinkęs apmokėjimą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjas privalo apmokėti tik už Tarpininko pristatytas prekes, įskaitant ir tas, kurias Pirkėjas dėl bet kokios priežasties grąžina jų pristatymo metu. Prekių pristatymo momentu kurjeris techniškai neturi galimybių pakoreguoti sąskaitą išbraukiant prekes, kurių buvo atsisakyta pristatymo momentu. Pirkėjo už jo pristatymo metu grąžintas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.

  4.11. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos BARBORA parduotuvės sistemoje Pirkėjo pasirinktu  adresu. Pirkėjas užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko lango ribose įsipareigoja prekes priimti pats.

  4.12. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymą į gydymo įstaigas, įsipareigoja užsakymą priimti prie pagrindinio įstaigos arba korpuso įėjimo. 

  4.13. Tuo atveju, kai Pirkėjo BARBORA parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Tarpininkas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui arba 20 m. sulaukusiam asmeniui (alkoholinių gėrimų pristatymo atveju), o Pirkėjas neturi teisės reikšti Tarpininkui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

  4.14. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas registruodamasis BARBORA parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai Tarpininkas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus ar šias Taisykles), Pirkėjas neturi pakankamo grynųjų pinigų kiekio, nurodyto užsakyme, Pirkėjas negali atsiskaityti mokėjimo kortele ne dėl Tarpininko kaltės ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo ir pakavimo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Tarpininkas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo ir pakavimo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas. Jei Pirkėjas buvo pasirinkęs atsiskaitymą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjas privalo padengti Tarpininko patirtas pristatymo ir pakavimo išlaidas, kurių dydis lygus pristatymo ir pakavimo mokesčiams, nurodytiems Pirkėjo prekių krepšelyje.

  4.15. Tarpininkas pristato prekes Pirkėjui jo užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko lango ribose. Išimtiniais atvejais Tarpininkas gali pristatyti prekes ne pasirinkto laiko lango ribose dėl nenumatytų ir nuo Tarpininko nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Tarpininkas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminus. Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 20 val., sekmadienį ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 15 val. Pirkėjo pasirinkto laiko lango ribose Pirkėjo pasirinktą dieną (išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi).

  4.16. Visais atvejais Tarpininkas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

  4.17. Prekių pristatymo metu Pirkėjui pageidaujant, jam suteikiama galimybė kartu su Tarpininku arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

  4.18. Prekės po siuntos patikrinimo (4.17. punktas) Pirkėjui perduodamos tik tada, kai Pirkėjas pasirašo važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo–priėmimo dokumente (dokumentu gali būti laikomi ir elektroniniai įrenginiai, pavyzdžiui CAT S40).

   Jei Pirkėjas dėl negalios, ligos ar kitokių priežasčių negali pats pasirašyti elektroniniuose ar kituose dokumentuose, jo pavedimu už jį pasirašo kitas asmuo arba Tarpininkas (ar jo įgaliotas asmuo), Pirkėjui patvirtinus pasirašymo galimybę. Pirkėjui nepasirašius prekių važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo–priėmimo dokumente (įskaitant ir elektroniniame dokumente), prekės Pirkėjui neperduodamos ir pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo ir pakavimo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, Tarpininkas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas. Jei Pirkėjas buvo pasirinkęs atsiskaitymą už prekes jų pristatymo metu, Pirkėjas privalo padengti Tarpininko patirtas pristatymo ir pakavimo išlaidas, kurių dydis lygus pristatymo ir pakavimo mokesčiams, nurodytiems Pirkėjo prekių krepšelyje.

  4.19. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo–priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Tarpininką. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo–priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.

  4.20. Energinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos maisto įstatyme, Pirkėjas gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 18 (aštuoniolika) metų ir jis tai patvirtina BARBORA parduotuvės sistemoje Tarpininko nustatytu būdu. Energiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas pilnametis prekes priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus ir atsiimdamas prekes Tarpininkui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą).

  Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiam prekes priimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas prekes priimantis asmuo) yra jaunesnis nei 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, Tarpininkas energinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam pilnamečiui prekes priimančiam asmeniui) – tokiu atveju laikoma, kad prekių (energinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.14 punkte.

  4.21. Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali užsisakyti tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų, jis yra blaivus ir tai patvirtina BARBORA parduotuvės sistemoje Tarpininko nustatytu būdu.

  4.22. Juridiniai asmenys alkoholinius gėrimus gali užsisakyti ir įsigyti tik reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams. Pirkėjas (juridinis asmuo), užsakydamas alkoholinius gėrimus BARBORA parduotuvėje, patvirtina, kad alkoholinius gėrimus įsigyja reprezentacinėms reikmėms ar kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams ir nėra Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 17 str. 6 ir 7 dalyse nustatytų apribojimų Pirkėjui įsigyti alkoholinių gėrimų.

  4.23. Alkoholinius gėrimus BARBORA parduotuvėje galima užsakyti kiekvieną dieną, tačiau jų pristatymas galimas tik Taisyklių 4.15 punkte nurodytais laikais.

  4.24. Tarpininkas (ar jo įgaliotas asmuo) prieš perduodamas alkoholinius gėrimus Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) visų pirma įvertina Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito 20 m. sulaukusiam prekes priimančio asmens) blaivumą (t. y. ar nėra požymių, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo, priimantis alkoholinius gėrimus, yra neblaivus ir (arba) apsvaigęs). Kilus įtarimų dėl Pirkėjo neblaivumo, alkoholiniai gėrimai Pirkėjui neperduodami. Tokiu atveju laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.14 punkte. Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) tik tuo atveju, jei nėra įtarimų dėl Pirkėjo (ar jo adresu esančio kito 20 m. sulaukusiam prekes priimančio asmens) neblaivumo ir Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas 20 m. sulaukęs prekes priimantis asmuo) yra ne jaunesnis kaip 20 (dvidešimties) metų amžiaus bei atsiimdamas prekes Tarpininkui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą (Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio pasą, Lietuvos Respublikos (ar užsienio valstybės) piliečio asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio (išduotą po 2005 m. lapkričio 1 d.) Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas (ar jo adresu esantis kitas prekes priimantis asmuo) yra jaunesnis nei 20 (dvidešimties) metų amžiaus, Tarpininkas alkoholinių gėrimų neperduoda Pirkėjui (ar jo adresu esančiam kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui) ir laikoma, kad prekių (alkoholinių gėrimų) pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, kaip tai numatyta Taisyklių 4.14 punkte.

  1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

  5.1. Visų BARBORA parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

  5.2. Tarpininkas neatsako už tai, kad BARBORA parduotuvėje internete esančios prekės savo atspalviu, forma ar kitais parametrais gali nežymiai skirtis nuo realaus prekių dydžio, formų ir atspalvio dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės atspalvio, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas dėl Tarpininko ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet Tarpininkas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.

  5.3. Tarpininkas patvirtina, kad yra atsakingas už BARBORA internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

  5.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

  5.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Tarpininkas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

  1. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

  6.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalies nuostatomis Pirkėjas turi teisę atsisakyti nuotolinės sutarties, pranešdamas apie tai Tarpininkui raštu iki prekių pristatymo arba ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Tarpininko nurodytą informaciją Pirkėjas privalo pateikti Tarpininkui el. paštu pagalba@barbora.lt.

  6.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Tarpininko nurodytą informaciją, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolikta) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos išsiųsti registruotu paštu arba perduoti prekę Tarpininkui Tarpininko nurodytu adresu (jeigu prekės jau buvo pristatytos). Tokiu atveju tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas sumoka Klientas.

  6.3. Taisyklių 6.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

  6.4. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra originalioje pakuotėje, Tarpininkas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

  6.5. Primename, kad remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalies nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:

  6.5.1. pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba prekės, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

  6.5.2. greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

  6.5.3. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

  6.5.4. supakuoti  vaizdo ar garso įrašai arba supakuota  programinė įranga, kuri buvo išpakuota po pristatymo;

  6.5.5. laikraščiai, periodiniai leidiniai ar žurnalai.

  6.6. Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, į Tarpininką privalo kreiptis ne vėliau kaip per 72 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu pagalba@barbora.lt arba telefonu +370 5 230 9309. Pirkėjas, pateikdamas pretenziją dėl nekokybiškų maisto prekių ir gėrimų, kartu privalo pateikti kasos aparato kvitą ar kitą prekės pirkimą–pardavimą iš šio Tarpininko patvirtinantį dokumentą (PVM sąskaita faktūrą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą, mokėjimo skaitytuvo čekį ir kt.), bei esant galimybei yra prašomas pateikti ir gautos nekokybiškos prekės nuotrauką (tuo atveju, jeigu nuotraukoje įmanoma būtų atvaizduoti defektą).

  6.7. Nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos Tarpininkui iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Tarpininko atstovas atvyksta atsiimti prekių. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Tarpininkui. Dėl prekių grąžinimo prašome kreiptis el. paštu pagalba@barbora.lt  arba telefonu 8 5 230 9309. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam Tarpininko atstovui.

  6.8. Grąžinant ar keičiant BARBORA parduotuvėje įsigytas prekes, Tarpininkas turi teisę reikalauti užpildyti Tarpininko pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.

  6.9. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Tarpininkas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

  1. Apsikeitimas informacija

  7.1. Tarpininkas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

  7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu (pagalba@barbora.lt ) ar telefonu (8 52 309 309).

  1. Prekių pristatymas iki namų durų

  8.1. Pasirinkus pristatymą iki namų durų, klientas sutinka, kad prekės jam bus paliekamos šalia pasirinkto adreso durų, informuojant apie tai skambučiu arba trumpąja žinute kliento nurodytu kontaktu. Šiuo atveju užsakymo perdavimo-priėmimo aktas nėra pasirašomas. 

  8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes išankstiniu apmokėjimu naudojantis elektronine bankininkyste ar mokėjimo kortele.

  8.3. Pirkėjas, pasirinkęs pristatymą iki namų durų, sutinka, kad BARBORA nesuteikia galimybės kartu su Tarpininku arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), todėl iškilus klausimams rekomenduojama per 72 val. kreiptis į BARBORA klientų aptarnavimo centrą nurodytu telefonu ar el. paštu.

  1. Prekių aukojimo BARBORA parduotuvėje internete taisyklės

  9.1. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas aukoja BARBORA parduotuvėje siūlomas aukojimo prekes.

  9.2. BARBORA yra Tarpininkas tarp Pirkėjo ir paramos organizacijos geros valios tikslais, neatlygintinai surenkantis Pirkėjų paaukotas prekes ir jas perduodantis paramos organizacijoms.

  9.3. Prekių užsakymo metu Pirkėjas pateikia vieną, bendrą užsakymą, kuriame pats parenka / pažymi prekes, kurios bus skirtos aukojimui.

  9.4. Pirkėjo paaukotos prekės bus saugomos BARBORA prekių surinkimo centre ir kartą per savaitę perduodamos Pirkėjo pasirinktai paramos organizacijai „Maltos ordino pagalbos tarnyba“ arba „Maisto Bankas“.

  9.5. Pirkėjas, pasirinkdamas aukoti vienai iš paramos organizacijų, sutinka, kad jo įsigytos ir paaukotos prekės nebus pristatomos nurodytu adresu su likusiomis užsakymo prekėmis, o bus laikinai saugojamos BARBORA prekių surinkimo centre, kol bus perduotos paramos organizacijai.

  9.6. Pirkėjo įsigytos ir paaukotos prekės po apmokėjimo, negali būti grąžintos ar keičiamos.

  9.7 BARBORA informuos Pirkėjus apie jų  paaukotų prekių perdavimą paramos organizacijomis tą pačią dieną, kai jos bus perduotos, bet ne vėliau kaip per 7 (septynių) dienų terminą nuo paaukotos prekės priėmimo dienos.

  1. Nuolaidų kuponai

  Nuolaidų kuponų naudojimo taisykles rasite čia.

  1. Baigiamosios nuostatos

  11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  11.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  11.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius ir netiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

  11.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  11.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Tarpininku iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Tarpininką bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Tarpininkui neatsakius į vartotojo pretenziją arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).